Regulamin Programu Lojalnościowego | Why Knot Candles

2022SALE - KUP 3 ŚWIECE W CENIE 2. PROMOCJA NALICZA SIĘ AUTOMATYCZNIE.

 • Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa powyżej 4 świec
 • 100 dni na zwrot

Program lojalnościowy | Świece sojowe Why Knot Candles

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Organizator - WHY KNOT MICHAŁ CZAPLIŃSKI, ul. Pomorska 23/7 w Białogardzie (78-200); NIP: 6722085641; REGON: 366165460 nr tel.: 731414136, e-mail: info@whyknotcandles.com
  2. Program Lojalnościowy, Program - program lojalnościowy pod nazwą „WHY KNOTY” prowadzony przez Organizatora.
  3. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
  4. Sklep Internetowy, Sklep - internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.whyknotcandles.com 
  5. Punkty - punkty, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi za zakup odpowiednio oznaczonych produktów lub z innych powodów określonych każdorazowo przez Organizatora.

 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
  1. zarejestrowała konto w Sklepie Internetowym zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
  2. Dokonała zakupu w Sklepie lub wykonała jedną z czynności określoną przez Organizatora, dzięki której osoba ta otrzymała Punkty.

 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Klient dokonując zamówienia towarów w Sklepie Internetowym lub wykonując inne czynności wskazane przez Organizatora, otrzymuje punkty naliczane według poniższych zasad:

 1. Punkty przyznawane są od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika pierwszego dowolnego zakupu towarów Sklepie lub wykonania innej czynności wskazanej przez Organizatora na okres jednego roku.
 2. Punkty, które zostały uzyskane w ramach umowy sprzedaży towarów lub usług, która następnie uległa rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), zostają anulowane.
 3. Uczestnik otrzymuje punkty za każdy zakup towarów lub usług za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie. Ilość pozyskanych punktów zależna jest wartości pozyskanych towarów lub usług: każdy 1 zł wydany przez Uczestnika równa się 10 punktom przypisanym do konta Uczestnika.
 4. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
  1. z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd. lub u sprzedawcy pośredniego),
  2. za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 5. Towary lub usługi, których zakupienie skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone stosowną adnotacją w opisie towaru lub usługi lub w inny sposób w Sklepie Internetowym. 
 6. Zakup niektórych produktów lub usług może nie skutkować otrzymaniem punktów. W takim wypadku w opisie produktu nie zostanie umieszczona adnotacja dotycząca ilości punktów, które można byłoby uzyskać za zakup tego towaru lub usługi.
 7. Przy obliczeniu ilości punktów za towary oraz usługi, których cena składa się z niepełnej złotówki, ich cenę zaokrągla się w dół. 
 8. Punkty zostaną dopisane do konta Uczestnika niezwłocznie po pełnym zrealizowaniu zamówienia: tj. po złożeniu zamówienia, dokonaniu płatności oraz odebraniu przesyłki lub innym potwierdzeniu realizacji zawartej umowy.
 9. Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty jeśli ustalono, że zostały one przyznane niezgodnie z regulaminem.
 10. Punkty są niezbywalne.
 11. Organizator może przyznawać punkty za inne czynności. Czynności te zostaną wskazane w Sklepie Internetowym poprzez stosowną adnotację. 

 

IV. Vouchery

 1. Uzyskane w Programie Punkty uczestnik może wymienić na Vouchery, które uprawniają do otrzymania rabatu kwotowego. Rabat ten można wykorzystać na towary dostępne w Sklepie. 
 2. Ilość punktów potrzebna do wymiany na Voucher to:
  - 750 punktów można wymienić na Voucher o wartości 5 PLN
  - 2500 punktów można wymienić na Voucher o wartości 20 PLN
  - 7500 punktów można wymienić na Voucher o wartości 50 PLN
  - 10000 punktów można wymienić na Voucher o wartości 100 PLN
 3. Organizator przewiduje wystawienie Voucherów o innych wartościach lub Voucherów uprawniających do innych profitów. 
 4. Voucher ma formę unikalnego numeru. Voucher ma jedynie formę elektroniczną i jest niezbywalny.
 5. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden voucher. 
 6. Na wystawionym przez Organizatora dokumencie księgowym (paragonie lub fakturze VAT) będzie uwidoczniona cena towaru po uzyskanym dzięki Voucherowi rabacie.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał voucher, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - voucher nie podlega zwrotowi.

 

V. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje uruchomiony począwszy od dnia 17.03.2021 r.
 2. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem, że poinformuje Uczestników o takim zamiarze przynajmniej 13 miesięcy wcześniej. 
 4. Od momentu poinformowania o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnicy nie będą mieli możliwości otrzymywania nowych punktów.
 5. Po zakończeniu Programu niewykorzystane punkty oraz Vouchery nie mogą być wykorzystane i tracą swoją moc.
 6. Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z Programu w każdej chwili poprzez przesłanie Organizatorowi odpowiednio oświadczenia lub wybranie odpowiedniej opcji w panelu konta w Sklepie. Rezygnacja z udziału w programie skutkuje utratą Punktów.

 

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  1. przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

VII. Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres: WHY KNOT MICHAŁ CZAPLIŃSKI, ul. Pomorska 23/7, 78-200 Białogard lub pocztą elektroniczną na adres: info@whyknotcandles.com.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w formie wskazanej w formularzu reklamacyjnym. 
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 4. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Organizatora, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: info@whyknotcandles.com